Rusty (AKA Kashyk Palyakov Tovarich)
held by breeder/owner William White of Kashyk Cats.


Back to Gallery